உள்ளுர் உற்பத்தி articles

Barack Obama

கிளிநொச்சிக்கு மத்தியவங்கி நகர்வும் வடபகுதி அபிவிருத்தியும்!

கிளிநொச்சிக்கு மத்தியவங்கி நகர்வும் வடபகுதி அபிவிருத்தியும்!

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் மத்திய வங்கியின் கிளிநொச்சி காரியாலயம் கடந்த 06ம் திகதி மே மாதம் அறிவியல் நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டதுடன் மத்தியவங்கி கிளிநொச்சி நோக்கி நகர்ந்து

Top