சிறுகைத்தொழில் articles

Barack Obama

மாதர்சங்கங்களை தொழில் துறையில் வலுவூட்டுதல்: நல்லதொரு ஆரம்பம்

மாதர்சங்கங்களை தொழில் துறையில் வலுவூட்டுதல்: நல்லதொரு ஆரம்பம்

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் எமது பிரதேசத்து வளங்களுள் மனிதவளத்தை மேலும் நாம் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தும் காலத்திற்குள் பரிணமிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. குறிப்பாக தொழிற்றுறையின்

Ministry-of-Traditional-Industries-&-Small-Enterprise-Development

யுத்தம் அழித்த வாழ்வை மீட்டளிக்கும் கைத்தொழில்

இரண்டாம் உலக மகாயுத்தத்தில் அழிவடைந்த ஜப்பான் அழிவிலிருந்து மீண்டு மக்களின் முயற்சியால் பெரிய பணக்கார நாடாக

Top