பாரம்பரிய கைத்தொழில் articles

Barack Obama

மாதர்சங்கங்களை தொழில் துறையில் வலுவூட்டுதல்: நல்லதொரு ஆரம்பம்

மாதர்சங்கங்களை தொழில் துறையில் வலுவூட்டுதல்: நல்லதொரு ஆரம்பம்

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் எமது பிரதேசத்து வளங்களுள் மனிதவளத்தை மேலும் நாம் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தும் காலத்திற்குள் பரிணமிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. குறிப்பாக தொழிற்றுறையின்

Top