விளம்பரம் articles

Barack Obama

வடமாகாணத்தில் தனித்துவ முத்திரை பதித்துள்ளது கிருபா லேணர்ஸ்

வடமாகாணத்தில் தனித்துவ முத்திரை பதித்துள்ளது கிருபா லேணர்ஸ்

வடமாகாணத்தில் தனக்கென தனியொரு அடையாளத்தைக் கொண்டு சாரதி பயிற்சிப் பயிலுனர்களுக்குச் சிறப்பான சேவையாற்றி வருகிறது கிருபா லேணர்ஸ்.

harikaran printers

வடக்கின் அச்சுக்கலையின் முன்னோடி “கரிகணன்”

வடக்கின் அச்சுக்கலையின் முன்னோடியாக விளங்கும் கரிகணன் அச்சுப்பதிப்பு நிறுவனம் கல்வி, கலை, பண்பாடு, இலக்கியம், சமயம் போன்றவை தொடர்பான சஞ்சிகைகள் மற்றும் புத்தகங்கள் ஆகிய வெளியீடுகளின் அச்சுப்பதிப்புகளுக்கு விஷேட விலைக்கழிவு வழங் குகிறது. மேற்குறிப்பிட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக வெளியீடுகளை மேற்கொள்ளும் ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள் கரிகணன் அச்சுப்பதிப்பகத்தினை அணுகி தமது படைப்புகளை விஷேட விலைக்கழிவுடன் அச்சுப்பதிப்பினை மேற்கொண்டு வெளியீட்டுக் கொள்ள முடியும். ஈழத்தில் புதிய படைப்புகள் அருகிவரும் நிலையில் படைப்புகளின் நன்மை கருதியும் படைப்பாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்குடனும் அருகிவரும்

Top