பத்தி articles

Barack Obama

விடயமறிந்தவர்கள் விளங்கப்படுத்துங்கோவன்…

விடயமறிந்தவர்கள் விளங்கப்படுத்துங்கோவன்…

- ஜெகனேஸ்வரன் கல்வியை தனியார் மயமாக்கக் கூடாது என்று போராட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

Barack Obama

கருணை பொழியும் கடம்பக்கந்தன்

- தியாக. மயூரகிரிக்குருக்கள், நீர்வை. யாழ்-பருத்தித்துறை நெடுஞ்சாலையோரமாய் நீர்வை நகரின் தென்திசையில் கடம்பமரத்தின் பின்னணியில் அழகொழிரும் ஐந்து நிலை ராஜகோபுரத்தோடு திகழ்கிறது.

Barack Obama

நாம் குடிக்கும் நீா் பற்றிய விழிப்புணா்வு மக்களிடம் உள்ளதா?

- கிரிஷாந் ”என்ர தண்ணியத் தவிர வேற ஒண்டையும் குடிக்க மாட்டன்” அழுத்தம் திருத்தமாக உலகத்திற்கு அறிவித்தாள் அந்தக் கிழவி. ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே அவளது

Top