‘மரணம்’ தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம்தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 20.11.2016 ‘மரணம்’ தனியாள் நாடக ஆற்றுகை நிகழ்த்தப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் ஆற்றுகையாளராக இ.மகிந்தன் பங்குபற்றினார். நாடகத்திற்கான நெறியாள்கை, ஒளி விதானிப்பை தி தர்மலிங்கமும் பிற உதவிகளை ம.சுலக்சன், கஜன் மேற்கொண்டனர் .

ஒளிப்படங்கள்: ம.சுலக்சன்

%e0%ae%ae%e0%ae%b0%e0%ae%a3%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%ae%95-%e0%ae%86%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81 %e0%ae%ae%e0%ae%b0%e0%ae%a3%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%ae%95-%e0%ae%86%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81 %e0%ae%ae%e0%ae%b0%e0%ae%a3%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%ae%95-%e0%ae%86%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81 %e0%ae%ae%e0%ae%b0%e0%ae%a3%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%ae%95-%e0%ae%86%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81

Related posts

*

*

Top