ஊர் அறிய பேர் அறிய! – கட்டுடை

இவ்வூரிலே கிராய் என்ற குளம் ஒன்றுள்ளது. இக்குளத்தின் அணைக்கட்டு உடைந்து நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. கட்டிய அணையை நீர்பெருக்கு வந்து உடைத்ததினால் கட்டுடை என்று அழைக்கலாயினர்.

kadudai-gallery

*

*

Top