ஊர் அறிய பேர் அறிய! – மருதனாமடம்

வழிப்போக்கர்கள் ஆறிஅமர இருந்து தங்கிச் செல்வதற்கான மருதயினார் என்னும் அறப்பணியாளர் ஒருவரினால் மடமும், சுமைதாங்கிக் கல்லும், கிணறும் அமைக்கப்பட்டது. பின்னர் அம்மடம் அறப்பணியாளரின் பெயரிலே அழைத்து வரப்படுகின்றது.

mauthana-madam-gallery

*

*

Top