‘அவன் இவன்’ ஆற்றுகை

Barack Obama

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகதின் welcome to Sunday Show நிகழ்ச்சியில் கடந்த 03.04-2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை ‘அவன் இவன்’ ஆற்றுகை நடைபெற்றது.

இவ்வாற்றுகையில் நடிகர்களாக இ.மகிந்தன் மற்றும் ம.சுலக்சனும் ஒளி விதானிப்பு மற்றும் நெறியாள்கையினை தி. தர்மலிங்கமும் ஒளிப்பதிவினை சி.சிவராஜிம் மேற்கொண்டனர்.

அவன் இவன் ஆற்றுகை (1) அவன் இவன் ஆற்றுகை (2) அவன் இவன் ஆற்றுகை (3) அவன் இவன் ஆற்றுகை (4)

Related posts

*

*

Top