வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா

Barack Obama

வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா நேற்று 05.06.2016 சனிக்கிழமை பக்தி பூர்வமாக இடம்பெற்றது.
ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவிழாவில் கலந்து கொண்டனர். உலங்கு வானூர்த்தியில் இருந்து இம்முறையும் மலாத்தூவல் இடம்பெற்றது.

வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (1) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (2) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (3) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (4) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (5) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (6) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (7) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (8) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (9) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (10) வரணி, சுட்டிபுரம் கண்ணகை அம்மன் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா (11)

Related posts

*

*

Top