Tag Archives: ஏழுகடல் கன்னிகள்

Barack Obama

‘ஏழுகடல் கன்னிகள்’ நூல் வெளியீடும் விமர்சனமும்

‘ஏழுகடல் கன்னிகள்’ நூல் வெளியீடும் விமர்சனமும்

கடலையும் கடல் சார்ந்த மனிதர்களின் பாடுகளையும் அவர்களுடைய கதைகளையும் பேசும் ‘ஏழு கடல் கன்னிகள்’ என்ற நூலின்

Top