Tag Archives: சித்திரம்

Barack Obama

இந்துக்கல்லூரியின் புகைப்படம் மற்றும் சித்திர கண்காட்சி

இந்துக்கல்லூரியின் புகைப்படம் மற்றும் சித்திர கண்காட்சி

- எஸ்.ரி.குமரன் மானிப்பாய் இந்துக்கல்லூரியின் காண்பிய ஊடககழகம், சித்திரக்கழகம் இணைந்து நடாத்திய புகைப்படம், சித்திர கண்காட்சி கல்லூரியின் தொழில்நுட்டபீட மண்டபத்தில் காண்பிய

Top