Tag Archives: சிறுவர் நாடகப் போட்டி

Barack Obama

வடமாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான சிறுவர் நாடகப் போட்டி

வடமாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான சிறுவர் நாடகப் போட்டி

யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரியின் 200 ஆவது ஆண்டு நிறைவினை முன்னிட்டு கல்லூரியின் நாடக மன்றத்தின் ஒழுங்குபடுத்தலில் வடமாகாணப் பாடசாலைகளுக்கிடையிலான

Top