Tag Archives: தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

Barack Obama

‘மரணம்’ தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

‘மரணம்’ தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம்தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 20.11.2016 ‘மரணம்’ தனியாள்

Barack Obama

“சைக்கிள்” தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 07.08.2016 ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று ‘சைக்கிள்’ எனும் தனியாள் நாடக

Barack Obama

“மக்பெத்” தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் நேற்று 05.08.2016 வில்லியம் சேக்ஸ்பியரின் ‘மக்பெத்’ எனும் தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

Top