Tag Archives: தேசிய இலக்கிய விருதுகள்

Barack Obama

பெயார்வே தேசிய இலக்கிய விருதுகள்

பெயார்வே தேசிய இலக்கிய விருதுகள்

இலங்கை எழுத்ததாளர்களை அங்கீகரித்து, ஆதரவளிக்கும் வகையில் 2017 ஐனவரியில்   “பெயார்வே  காலி” இலக்கிய விழாவில் விருதுகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன.  சிங்களம், தமிழ்,

Top