Tag Archives: நாடக வெளிப்பாடு

Barack Obama

‘ஐந்து நிலங்கள்’ தனியாள் நடன நாடக வெளிப்பாடாக ஆற்றுகை

‘ஐந்து நிலங்கள்’ தனியாள் நடன நாடக வெளிப்பாடாக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம்தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் நேற்றைய தினம் ‘ஐந்து நிலங்கள்’ தனியாள் நடன நாடக வெளிப்பாடாக ஆற்றுகை

Top