Tag Archives: வாசிப்புப்பழக்கம்

Barack Obama

வாசிப்பை நேசிக்க கற்றுக் கொடுங்கள்

வாசிப்பை நேசிக்க கற்றுக் கொடுங்கள்

- சி. நற்குணலிங்கம் இன்றைய சிறார்களிடையே வாசிப்புப்பழக்கம் அருகி வருகின்றது. இளமையில் கையாளும் வாசிப்புப் பழக்கமே கல்விக்கு அடித்தளம் என்பதை சிறார்களுக்கு உணர்த்தி,

Top