Tag Archives: Drama

Barack Obama

‘விடிவில் முடிவு’ நாடக ஆற்றுகை

‘விடிவில் முடிவு’ நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமைக் காட்சி (Welcome to the Sunday Show)யில் இவ்வார சிறப்பு நிகழ்த்துகையாக ‘விடிவில் முடிவு’ எனும் நாடகம் அளிக்கை

Top